Eetpunt Nederweert logo kleur

Iedere dinsdag vanaf half 6 wordt voor 8 euro een 3-gangendiner geserveerd.

 

Advies Randweg

Overzicht-alternatieven-randweg-NederweertN266-NederweertOp woensdag 24 september vond in de Pinnenhof een drukbezochte themaraad plaats over het verbeteren van de verbinding tussen de A2 en N266 in Nederweert.

De milieueffectrapportage (planMER) werd gepresenteerd. De stakeholders gaven hun adviezen en het voorkeursalternatief van het gemeentebestuur werd bekendgemaakt. Op basis van alle gegevens zal het college de raad adviseren voor een randweg te kiezen.

Nederweert klaar maken voor de toekomst. Dát is onze missie, dát gaan we samen doen. Zie het als een verplichting aan u en aan de generaties die komen gaan. De sleutel naar die toekomst is het Masterplan. Het Masterplan vloeit voort uit de Strategische visie. In deze bestuurlijke visie wordt de provinciale N266 om de kern Nederweert gelegd. Nu doorsnijdt de weg Nederweert en Budschop.

Advies voor een randweg

Tijdens de themaraad is op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de inhoud van de planMER. Vervolgens gaven de stakeholders een toelichting op hun adviezen. Gemeentelijk projectleider maakte de adviezen van de aangrenzende wegbeheerders bekend en presenteerde uiteindelijk de afwegingsnotitie. In deze notitie adviseert het college de raad om te kiezen voor een randweg ten zuiden van Brug 14 met afsluiting van de Bredeweg en een parallelweg tussen de Heerweg en Molenweg. In de plan MER is dit alternatief 2A, variant 3.

Integraal online

De projectleiding heeft er voor gekozen om alle onderliggende stukken en de presentaties van de avond integraal op onze site te zetten. Tijdens de themaraad zijn ook veel vragen gesteld van uiteenlopende aard. Van de themaraad zijn geluidopnames gemaakt.

Hoe nu verder

Hoe nu verder? Op basis van de planMER, de adviezen en de afwegingsnotitie is het de bedoeling dat de gemeenteraad op 28 oktober een besluit neemt over het advies aan Gedeputeerde Staten over het voorkeursalternatief. Vervolgens neemt Provinciale Staten een principe besluit over het voorkeursalternatief. Hierna start de zogenaamde zienswijzenperiode waarin iedereen zijn/haar mening over het voorkeursalternatief kenbaar kan maken. Omdat de N266 een provinciale weg is neemt Provinciale Staten uiteindelijk het definitieve besluit. Onderstaand de verdere planning van het project op hoofdlijnen:

28 oktober
Advies gemeenteraad aan Gedeputeerde Staten m.b.t. voorkeursalternatief

December 2014
Concept besluit Gedeputeerde Staten m.b.t. voorkeursalternatief

1e kwartaal 2015
Concept besluit Provinciale Staten (P.S.) m.b.t. voorkeursalternatief

1e kwartaal 2015
Opstellen aanvulling Provinciaal omgevingsplan Limburg (POL-aanvulling), indien gekozen wordt voor randweg op een nieuw tracé

2e kwartaal 2015
POL-aanvulling ligt ter inzage en iedereen kan mening indienen

3e kwartaal 2015
Vaststellen voorkeursalternatief met eventuele POL-aanvulling door Provinciale Staten

Komende week blikken we ook terug op de themaraad in het Gemeente Contact.

Gemeentelogo Nederweert

Logo Toekomst Nederweert 01

Copyright © 2011. All Rights Reserved.