Eetpunt Nederweert logo kleur

Iedere dinsdag vanaf half 6 wordt voor 8 euro een 3-gangendiner geserveerd.

 

Randweg West N266

Historie
Voor de toekomstige vitaliteit van Midden Limburg is de regionale positie in de mobiliteitsnetwerken van groot belang. Specifiek voor het land van Weert en Cranendonck heeft de omgeving Weert hierin altijd een centrale positie gehad. Deze positie dreigt echter steeds verder af te kalven, waarmee ook de economische vitaliteit van het gebied in het gedrang komt. Niet alleen de oriëntatie op de A2 is hierbij van belang, maar ook de relaties met Roermond (N280), België (N264), Venlo (N275) en Helmond (N266).

In dit mobiliteitsnetwerk heeft de N266 ter hoogte van Nederweert speciale aandacht. Voor de economische dynamiek is het belangrijk om de potenties voor gebiedsontwikkeling optimaal te benutten. Het gebied ten noordwesten van de kern Nederweert is hierbij bijzonder kansrijk. Een goede bereikbaarheid van deze locatie is een belangrijke randvoorwaarde voor deze gebiedsontwikkeling. De N266 ligt echter ongunstig ten opzichte van de kernen Nederweert en Budschop. De kern Nederweert wordt doorsneden door de N266 met alle nadelige gevolgen voor de leefbaarheid, interne mobiliteit en verkeersveiligheid. Om zowel een goede rol te kunnen vervullen voor de gebiedsontwikkeling als ook de overlast in de kernen Nederweert en Budschop te beperken is het streven om de N266 zodanig te verleggen dat sprake is van een randweg om Nederweert. Door de realisatie van de randweg kunnen ruimtelijke en economische ontwikkelingen op gang worden gebracht die van regionale betekenis zijn en bij dragen aan beleidsdoelen op het gebied van bijvoorbeeld economie, leefbaarheid en duurzaamheid.

Om bovengenoemde redenen is de Randweg Nederweert opgenomen in diverse plannen van gemeente en regio. In de regiovisie "Oog van Midden-Limburg" uit 2008 is een Randweg N266 als ambitie opgenomen. De gemeente Nederweert heeft in 2009 het Masterplan voor de kern Nederweert vastgesteld. Dit plan moet een impuls geven aan de centrumontwikkelingen voor de kern Nederweert, de verbetering van de onderlinge verbinding tussen Budschop en Nederweert en de verbetering van de verkeersleefbaarheid. Een randvoorwaarde voor de realisatie van het Masterplan is het verkeersluw maken van de N266 ter hoogte van de kern Nederweert.

Om uitvoering te geven aan de ambitie voor een Randweg is in 2010 Integrale studie verbinding A2 – N275 – N266 uitgevoerd. In deze studie is onderzocht op welke wijze de nieuwe Randweg en aansluiting op de A2 het beste gerealiseerd kon worden. Uit deze studie is gebleken dat de Randweg zonder extra aansluiting op de A2 gerealiseerd kan worden. Als vervolg op deze studie is in 2011 de Gebiedsvisie Randweg N275-N266 Nederweert opgesteld. Deze visie bouwt voort op Regiovisie Midden-Limburg, waarin het gebied ten noordwesten van de kern Nederweert is aangemerkt als kansrijk gebied voor gebiedsontwikkeling. De potenties van dit gebied zijn in de "Gebiedsvisie Randweg N275-N266 Nederweert, 2011" nader uitgewerkt.

Gelet op de potenties die uit deze gebiedsvisie volgden hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad van Nederweert opdracht gegeven voor de aanleg van Randweg Nederweert. Hiertoe hebben zij ook middelen beschikbaar gesteld. In het kader van GOML is het project opgenomen in het 4e Meerjareninvesteringsprogramma MP van GOML.

Gemeentelogo Nederweert

Logo Toekomst Nederweert 01

Copyright © 2011. All Rights Reserved.