Eetpunt Nederweert logo kleur

Iedere dinsdag vanaf half 6 wordt voor 8 euro een 3-gangendiner geserveerd.

 

Huishoudelijk reglement

Ontstaansgeschiedenis 

In het najaar van 2010 zijn in de kern Nederweert gesprekken gestart om te komen tot een dorpsraad. Een dorpsraad fungeert als schakel tussen burger en de gemeente in het kader van burgerinitiatieven en burgerparticipatie.
Met ondersteuning van welzijnsinstelling Vorkmeer is uiteindelijk op 26 april 2011 de stichting “Dörpsoverlek Ni-jwieert” opgericht. Met het realiseren van een dorpsraad in de kern van Nederweert is er thans in ieder kerkdorp van de gemeente Nederweert een dorpsraad actief.

Structuur/rechtsvorm
De rechtsvorm van “Dörpsoverlek Ni-jwieert” is een stichting. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52616703.
Het Dörpsoverlek Ni-jwieert heeft een klein krachtig bestuur. De leden hebben verschillende capaciteiten: communicatie, financiën, aansturen werkgroepen, externe contacten enz.
Het bestuur overlegt circa zes keer per jaar. Minstens één keer per jaar vindt er overleg plaats met de diverse werkgroepen, die onder de paraplu van het Dörpsoverlek vallen.
Missie en Doelstellingen
Dörpsoverlek Ni-jwieert heeft dus doelstelling om de leefbaarheid in de kern van Nederweert te behouden en waar nodig te verbeteren. Zij probeert dit te bereiken door ondersteuning en een (juridisch) platform te bieden bij de opzet, de realisatie en het in stand houden van (burger)initiatieven die bijdragen aan deze doelstelling.
Dörpsoverlek Ni-jwieert wil ook een schakel zijn tussen burger en gemeente en/of andere maatschappelijke organisaties die in de kern van Nederweert actief zijn. Deze organisaties worden gezien als partners, die elkaar nodig hebben bij het realiseren van de doelstellingen.

Toekomstvisie
Dörpsoverlek Ni-jwieert heeft als toekomstvisie, dat de kern Nederweert een “gezonde” en leefbare kern is en blijft, waarin burgers zelf een belangrijke rol spelen. In de dorpskern is een netwerk actief van betekenisvolle leefbaarheidsinitiatieven, voor en door Nederweertenaren, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, leren en genieten.
De (burger)initiatieven worden opgezet en onderhouden door een grote groep van vrijwilligers. Het Dörpsoverlek wil een actieve rol spelen in dit netwerk door een centraal aanspreekpunt voor bewoners te zijn en de onderlinge samenwerking te bevorderen.

Werkwijze
Dörpsoverlek Ni-jwieert stelt zich dienstbaar op richting (burger)initiatieven. Zij werkt hierin samen met de gemeente Nederweert en incidenteel met maatschappelijke organisaties als De Zorggroep, Land van Horne, PSW en welzijnsorganisaties. Naar behoefte vindt ondersteuning plaats vanuit de gemeente Nederweert.
Dörpsoverlek Ni-jwieert kiest voor een structuur met een klein bestuur en werkgroepen (initiatieven) voor de uitvoering. Informatie van het Dörpsoverlek en de verschillende werkgroepen worden gepubliceerd op de website “dorpsoverlek-ni-jwieert.nl”

 

Reglement werkgroepen Dörpsoverlek Ni-jwieërt

• Onder het Dörpsoverlek Ni-jwieërt vallen diverse werkgroepen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Nederweert.
• Deze werkgroepen functioneren geheel zelfstandig met een eigen “bestuur” en een eigen bankrekening.
• De Stichting Dörpsoverlek Ni-jwieërt draagt geen enkele verantwoordelijkheid, in de ruimste zin van het woord, voor de activiteiten en financiën van de werkgroepen.
• Een werkgroep voert een eigen financiële administratie. Voordat de werkgroep gebruik maakt van het nummer van de Kvk of gebruik maakt van faciliteiten van de Stichting Dörpsoverlek Ni-jwieërt wordt dit schriftelijk gemeld bij de secretaris en ter goedkeuring aan de Stichting Dörpsoverlek Ni-jwieërt voorgelegd.
• De werkgroepen sluiten een financiële overeenkomst met het Dörpsoverlek. Van iedere werkgroep zijn 2 personen gemachtigd om per keer maximaal € 250 per keer op te nemen of over te maken.
• Jaarlijks brengen de werkgroepen in het eerste kwartaal een financieel en activiteitenverslag uit. Een kopie van dit verslag wordt bewaard in het archief van de Stichting Dörpsoverlek Ni-jwieërt. Jaarlijks verstrekken de werkgroepen een actuele lijst met informatie en de namen van de betrokken vrijwilligers.
• De vrijwilligers die werkzaam zijn bij de diverse werkgroepen zijn via de gemeente Nederweert verzekerd bij de VNG Vrijwilligersverzekering. Deze verzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger of die van de instelling waarvoor activiteiten worden verricht, altijd voorgaat op de verzekering van de gemeente. Meer informatie is te vinden bij www.nederweert.nl
• Minimaal 1x per jaar heeft het bestuur van de Stichting Dörpsoverlek Ni-jwieërt gezamenlijk overleg met leden van de werkgroepen.

 

Gemeentelogo Nederweert

Logo Toekomst Nederweert 01

Copyright © 2011. All Rights Reserved.